Tytuł artykułu: Analiza przyczyn występowania złej jakości wody w zbiorniku retencyjnym w Kraśniku w pierwszych latach jego funkcjonowania

Autorzy: PĘCZUŁA, W., SUCHORA, M.

Słowa kluczowe: eutrofizacja, zakwity cyjanobakterii, zewnętrzny ładunek fosforu

Streszczenie: W niewielkim powierzchniowo (390 ha) i płytkim (gł. śr. 2,5m) zbiorniku retencyjnym Zalew Kraśnicki, w którym już w drugim roku po napełnieniu stwierdzono występowanie zakwitów cyjanobakterii przeprowadzono w 2008 i 2009 roku badania podstawowych parametrów troficznych oraz dokonano analizy przyczyn szybkiej degradacji. Wartości Wskaźnika Stanu Trofii zbiornika mieściły się w zakresie 74,4 – 75,5 a obciążenie jego wód fosforem pochodzącym z zasilającej go rzeki Wyżnicy oszacowano na 4,50 - 5,87 g P m-2 rok-1 . Analiza struktury zlewni (której ponad 70% powierzchni zajmują grunty orne) pokazała, że może ona być potencjalnym źródłem dużych ilości pierwiastków eutrofizujących zbiornik i zasilającej go rzekę. Zidentyfikowano także punktowe źródła zanieczyszczeń, wśród których najbardziej istotną rolę w dostawie fosforu pełni prawdopodobnie położona w środkowym odcinku rzeki oczyszczalnia ścieków pochodzących z zakładów mleczarskich w Kraśniku.

Cytowanie w stylu APA: Pęczuła, W. & Suchora, M. (2011). Analiza przyczyn występowania złej jakości wody w zbiorniku retencyjnym w Kraśniku w pierwszych latach jego funkcjonowania. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (4), 321-332.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Pęczuła & Suchora, 2011), następne powołania: (Pęczuła & Suchora, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Pęczuła, Wojciech, Magdalena Suchora. "Analiza przyczyn występowania złej jakości wody w zbiorniku retencyjnym w Kraśniku w pierwszych latach jego funkcjonowania." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 54 ser., vol. 20, nr 4, (2011): 321-332.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Pęczuła, & Suchora 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Pęczuła_Suchora_2011_PNIKS, author={Pęczuła, Wojciech and Suchora, Magdalena}, title={Analiza przyczyn występowania złej jakości wody w zbiorniku retencyjnym w Kraśniku w pierwszych latach jego funkcjonowania.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN54/A6/art6.pdf}, year={2011}, volume={20 (4)}, number={54}, pages={321-332}}

Pełny tekst PDF


Go Back